قوانین و مقررات ثبت نظر در مطب۳۶۵

  • رعایت ادب:

نظرات لازم است در کمال احترام و با هدف کمک به کاربران دیگر نوشته شود. هر گونه بی‌احترامی به پزشک و کادر درمانی منجر به رد نظر و عدم انتشار می‌شود.

  • هزینه‌های درمانی:

ذکر هزینه‌های درمانی پرداخت شده (چه به شکل کلی و بدون ذکر مبلغ و چه به شکل جزئی و با نوشتن مبلغ) مجاز نیست.

  • تشخیص:

تایید برخی از نظراتی که با تمرکز بر دقت تشخیص پزشک نوشته شود نیاز به دانش پزشکی دارد. به همین دلیل اگر نظر شما بر تشخیص پزشک تمرکز داشته باشد ممکن است از طرف سایت تایید نشود. ما پیشنهاد می‌کنیم هنگام نوشتن نظر، به جای تمرکز بر کیفیت تشخیص پزشک، تجربه‌ی خود را از مراجعه به پزشک و روند درمان بنویسید.

  • محتوای تبلیغاتی:

تبلیغ برای محصولات درمانی یا مراکز درمانی در متن نظرات ممنوع است.

فهرست