متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان پزشکی است که به درمان بیماری های زنانه می پردازد. وی پس از گذراندن دوره دستیاری و کسب تخصص دانش و مهارت کافی را برای پیشگیری، تشخیص و اداره طیف وسیعی از شرایط که بر سلامت سیستم تولید ﻣﺜﻞ زﻧﺎن، ﭘﺴﺘﺎن، ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد به دست می آورد. متخصص زنان و زایمان علاوه بر ارائه آموزش، مشاوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

متخصص زنان در کار خود باچالش‌ها و سختی‌های مدیریتی و اجرایی نظیر فشار زمانی، مسئولیت در قبال نتیجه کار، مسئولیت سلامت و ایمنی دیگران، ارتباط با افراد پرخاشگر و تهاجمی، رقابت در کار و کشمکش در کار رو به رو است.

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان اردبیل

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان اصفهان

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان اهواز

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان تبریز

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان تهران

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان شیراز

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان یزد

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان رشت

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان کرج

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان کرمان

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان مشهد

لیستی از بهترین متخصص های زنان و زایمان همدان

نکات طلایی انتخاب دکتر زنان و زایمان

هنگام انتخاب دکتر زنان و زایمان باید حتما به نکات زیر توجه کنید:

  • تحصیلات
  • تجربه
  • تخصص
  • جنسیت و میزان راحتی با او
  • داشتن اخلاق حرفه ای